Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a „Szabályzat”) célja, hogy teljes körűen szabályozza, a Timeless Event Rendezvényszervező Kft. (székhely: 1164 Budapest, Olló utca 13/3; továbbiakban:a „Társaság”) által szervezett konferenciákon való részvételhez és a MailChimp online adatbázis működtetéséhez szükséges személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.

A Társaság valamennyi adatkezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, és a magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”) rendelkezései szerint jár el.

A Társaság az írásbeli rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

Adatvédelmi felelős: Oláh Gergely – gergely.olah@misandbos.hu 

Abban az esetben, ha az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával is jár, az átadás az EU által jóváhagyott standard szerződéses kikötések szerint megy végbe, így teljesül a személyes adatoknak a vonatkozó adatvédelmi szabályozásban meghatározott megfelelő szintű védelme.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Timeless Event Kft. iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatkezelők) részére is átadásra kerülhetnek, a hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal is közölhetők.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a www.timelessevent.hu webcímen érhető el. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvényben szerepelnek.

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

A fentiek alapján, minden - a Társaság által szervezett konferencián részt venni, illetve a Társaság által működtetett MailChimp online adatbázisban szerepelni kívánó - ügyfelünk, az Információs törvény alapján érintettnek minősül. Az érintettek által megadott személyes adatokat, amelyek a kitöltött regisztrációs űrlapokon szerepelnek, Társaságunk kezeli.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Ügyfeleink a konferenciákon való részvételre, illetve a MailChimp online adatbázisban történő szereplésre vonatkozó regisztrációs űrlapok kitöltésével adják meg hozzájárulásukat.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. 

Társaságunk a rögzített személyes adatokat az alábbi célból kezeli: 

A reklám- és marketing célú adatkezeléseket külön jelezzük. Amennyiben ügyfelünk szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisunkban, vagy le szeretne onnan iratkozni, kérjük, jelezze ezt felénk az info@misandbos.hu e-mail címen, vagy postai úton a Társaság székhelyére címzett levelében.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg ügyfeleink nem kérik azok törlését. 

Az Információs törvény értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat felismerhetetlenné tesszük, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat törlésre kerül.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által szervezett konferenciákon részt venni, illetve a Társaság által működtetett MailChimp online adatbázisban szerepelni kívánó ügyfélre vonatkozik.

Ennek alapján a Társaság minden ügyfele kötelezettséget vállal e Szabályzat betartására.

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényezte, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adatok helytelenek, és elmulasztja, vagy nem kívánja közölni a helyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatokat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

ADATFELDOLGOZÓK

Szervereinket az alábbi vállalkozás biztosítja, amely az adatokkal önálló műveleteket nem végez:

Név: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.

Szerződéses kötelezettség alapján az alábbi vállalkozás végzi az adatfeldolgozást és a számítógépes rendszereink üzemeltetését:

Név: Pixeloid Kft.
Székhely: 1109 Budapest, Szőlőhegy u. 7/1. IV. em. 1.

ADATTOVÁBBÍTÁS

A regisztrációs űrlapok útján kapott, illetve megszerzett személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

JOGORVOSLATI JOG

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Kérelmükre részletes tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

Tihanyi Barbara
ügyvezető

Budapest, 2018. május 10.